Nhà máy CANON QUẾ VÕ

Công suất Bể: 9 000 kWh

Thời gian hoàn vốn: 4 năm

Vị trí lắp đặt: ngoài trời

Thời gian bàn giao: 3/2019

Hình ảnh 1: Bể trữu lạnh tại nhà máy Canon Quế Võ, nhìn từ bên ngoài

Hình ảnh 2: Lắp dựng dàn trao đổi nhiệt tại nhà máy Canon Quế Võ

Hình ảnh 3: Dàn trao đổi nhiệt bên trong bể trữ lạnh

Hình ảnh 4: Tủ kiều khiển hệ thống

Hình ảnh 5: Hiển thị trên tủ điều khiển